Lấy ý kiến về Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi)

Thứ sáu, 21-08-2015 10:11 Triển khai nghị quyết số 972/NQ-UBTVQH13 ngày 13 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi); Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi); Quyết định số 2532/QĐ-BVHTTDL ngày 29 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến đối với Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Cục Bản quyền tác giả đăng toàn văn dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) cùng các tài liệu có liên quan và trân trọng đề nghị các cán bộ, công chức của Cục Bản quyền tác giả, các tổ chức đại diện tập thể quyền tác giả, quyền liên quan, các chuyên gia, các nhà khoa học và các cá nhân, tổ chức khác nghiên cứu, tham gia đóng góp ý kiến vào dự thảo Bộ luật quan trọng này.

Các vấn đề trọng tâm xin ý kiến về Dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) gồm: trách nhiệm hình sự của pháp nhân và loại tội pháp nhân chịu trách nhiệm hình sự; phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người chưa thành niên và các biện pháp thay thế xử lý hình sự áp dụng đối với người chưa thành niên phạm tội; việc bỏ hình phạt tử hình ở một số tội, quy định không áp dụng hình phạt tử hình, không thi hành án tử hình trong một số trường hợp, quy định không giảm án đối với người bị kết án tử hình nhưng được ân giảm xuống tù chung thân; về việc chuyển đổi hình phạt tiền, hình phạt cải tạo không giam giữ thành hình phạt tù có thời hạn; về hình phạt Trục xuất; về việc thay thế tội cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng bằng những tội danh cụ thể trong các lĩnh vực kinh tế; về việc bổ sung trường hợp xử lý hình sự đối với người trộm cắp tài sản có giá trị dưới 2 triệu đồng và các nội dung liên quan đến truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan.

Ý kiến góp ý vào dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) đề nghị gửi về địa chỉ email: cbqtg@hn.vnn.vn. Thời gian lấy ý kiến bắt đầu từ ngày đăng dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) và kết thúc vào ngày 25 tháng 8 năm 2015.

COV