Văn bản pháp luật

Văn bản mẫu Giấy ủy quyền

Các đơn sở hữu trí tuệ đều phải có giấy ủy quyền

Tải về Văn bản mẫu Giấy ủy quyền


Luật cạnh tranh

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này qu…

Tải về Luật cạnh tranh


Luật thương mại

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khoá X, kỳ họp thứ 10; Luật này qu…

Tải về Luật thương mại


Luật chuyển giao công nghệ

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10; Luật này qu…

Tải về Luật chuyển giao công nghệ


Luật công nghệ cao

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật công nghệ cao.

Tải về Luật công nghệ cao


Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; …

Tải về Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi)


Bộ Luật Hình sự (phần sở hữu trí tuệ)

Tội vi phạm quy định về cấp văn bằng bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp ….

Tải về Bộ Luật Hình sự


Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Nghị định số 122/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp…

Tải về Nghị định số 122/2010/NĐ-CP


Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Nghị định số 119/2010/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và …

Tải về Nghị định số 119/2010/NĐ-CP


Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Sở hữu công nghiệp

Tải về Nghị định số 97/2010/NĐ-CP


Nghị định quy định về sở hữu trí tuệ trước khi Luật sở hữu trí tuệ ra đời

Nghị định 13/2001/NĐ-CP (20/04/2002) về bảo hộ giống cây trồng mới

Tải về Nghị định 13/2001/NĐ-CP


Nghị định quy định về sở hữu trí tuệ trước khi Luật sở hữu trí tuệ ra đời

Nghị định 61/2002/NĐ-CP (11/6/2002) về chế độ nhuận bút

Tải về Nghị định 61/2002/NĐ-CP


Nghị định quy định về sở hữu trí tuệ trước khi Luật sở hữu trí tuệ ra đời

Nghị định 42/2003/NĐ-CP (02/05/2003) về bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn

Tải về Nghị định 42/2003/NĐ-CP


Thông tư hướng dẫn về sở hữu trí tuệ trước khi Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực

Thông tư số 119/2001/TT-BNN ngày21/12/2001 hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ số 13/2001/NĐ-CP về Bảo hộ giống cây trồng mới

Tải về Thông tư số 119/2001/TT-BNN


Thông tư hướng dẫn về sở hữu trí tuệ trước khi Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực

Thông tư 29/2003/TT-BKHCN ngày 05/11/2003 hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với kiểu dáng công nghiệp

Tải về Thông tư 29/2003/TT-BKHCN


Thông tư hướng dẫn về sở hữu trí tuệ trước khi Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực

Thông tư 30/2003/TT-BKHCN ngày 05/11/2003 hướng dẫn thực hiện các thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp đối với sáng chế/giải pháp hữu ích

Tải về Thông tư 30/2003/TT-BKHCN


Thông tư hướng dẫn về sở hữu trí tuệ trước khi Luật sở hữu trí tuệ có hiệu lực

Thông tư số 132/2004/TT-BTC ngày 30/12/2004 hướng dẫn chế độ thu,nộp,quản lý và sử dụng phí,lệ phí sở hữu công nghiệp

Tải về Thông tư số 132/2004/TT-BTC


Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Bản hợp nhất Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghi…

Tải về Bản hợp nhất Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN


Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ …

Tải về Thông tư số 04/2012/TT-BKHCN


Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Bản hợp nhất Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22 /9/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu …

Tải về Bản hợp nhất Thông tư 01/2007/TT-BKHCN


Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Thông tư 18/2011/TT-BKHCN Ngày 22/7/2011 sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 31/7/2010 và …..

Tải về Thông tư 18/2011/TT-BKHC


Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ

Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 sửa đổi,bổ sung Thông tư số 01/2008/TT-BKHCN hướng dẫn việc cấp,thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động…

Tải về Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Sở hữu trí tuệ


những con số biết nói


537

Đăng ký Quyền tác giả & Quyền liên quan


15

Xác lập quyền Sáng chế


123

Xác lập quyền Kiểu dáng CN


735

Xác lập quyền Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý


26

Xử lý xâm phạm quyền


45

Hủy/chấm dứt hiệu lực Văn bằng bảo hộ


72

Phản đối cấp Văn bằng bảo hộ đối tượng sở hữu công nghiệp


88

Giám định đối tượng sở hữu công nghiệp