Đăng ký Bản quyền tác giả

Tác phẩm là sản phẩm sáng tạo trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật và khoa học thể hiện bằng bất kỳ phương tiện hay hình thức nào.

Các loại hình tác phẩm được bảo hộ quyền tác giả

  1. Tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học được bảo hộ bao gồm:

a) Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo khoa, giáo trình và tác phẩm khác được thể hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự khác;

b) Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác;

c) Tác phẩm báo chí;

d) Tác phẩm âm nhạc;

đ) Tác phẩm sân khấu;

e) Tác phẩm điện ảnh và tác phẩm được tạo ra theo phương pháp tương tự (sau đây gọi chung là tác phẩm điện ảnh);

g) Tác phẩm tạo hình, mỹ thuật ứng dụng;

h) Tác phẩm nhiếp ảnh;

i) Tác phẩm kiến trúc;

k) Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan đến địa hình, công trình khoa học;

l) Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian;

m) Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu.

  1. Tác phẩm phái sinh chỉ được bảo hộ không gây phương hại đến quyền tác giả đối với tác phẩm được dùng để làm tác phẩm phái sinh.

  2. Tác phẩm được bảo hộ phải do tác giả trực tiếp sáng tạo bằng lao động trí tuệ của mình mà không sao chép từ tác phẩm của người khác.

Các yêu cầu đối với đăng ký bản quyền tác giả

  • 01 tờ khai đăng ký quyền tác giả
  • 01 giấy ủy quyền có chữ ký và dấu của người nộp đơn
  • 02 mẫu tác phẩm cần đăng ký (có thể ở dạng mẫu thật, hoặc dưới dạng ảnh chụp ở các góc độ khác nhau kèm minh họa).
  • Bản sao tài liệu xác nhận quyền kinh doanh hợp pháp (giấy phép kinh doanh…) có xác nhận chứng thực hoặc cơ quan có thẩm quyền
  • 01 công văn cam kết của tác giả, tổ chức
  • 01 bản sao chứng minh nhân dân của tác giả có chứng thực