Thực thi sở hữu trí tuệ

Thực thi quyền sở hữu trí tuệ và chuyển nhượng/chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Dịch vụ xử lý các vi phạm liên quan đến quyền sở hữu công nghiệp và quyền tác giả. Để giúp các chủ sở hữu độc quyền sử dụng các đối tượng sở hữu công nghiệp và quyền tác giả được bảo hộ, công ty INNETCO theo sự ủy quyền của khách hàng yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền buộc người có hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ phải chấm dứt hành vi xâm phạm và bồi thường thiệt hại

Công ty INNETCO đang tham gia thực hiện rất nhiều vụ việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ, phần lớn liên quan đến chống sản xuất và buôn bán hàng nhái, hàng giả về sở hữu trí tuệ. Công ty đã phối hợp chặt chẽ với Cục Sở hữu trí tuệ, Cục Quản lý thị trường, Cục Cảnh sát kinh tế - Bộ Công an, Thanh tra khoa học công nghệ, Tổng Cục Hải quan và triển khai rất có hiệu quả công tác này